NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'm' query:
   Records 1 - 50 of 8896     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
M    Mach number followed by figures
  Machovo císlo následováno císlicemi
M    Metres (preceded by figures)
  Metr - jednotka délky (predcházeno císlicemi)
MAA    Maximum authorized altitude
  NejvyššÍ schválená výška
MAG    Magnetic
  Magnetický
MAINT    Maintenance
  Údržba
MAP    Aeronautical maps and charts
  Letecké mapy
MAPT    Missed approach point
  Bod zahájení postupu nezdareného priblížení
MAR    March
  Brezen
MAR    At sea
  Na mori, námorní
MAS    Manual A 1 simplex
  Manuální simplexní provoz A 1
MAX    Maximum
  Maximální
MAY    May
  Kveten
MCA    Minimum crossing altitude
  Minimální výška križování
MCW    Modulated continuous wave
  Modulovaná nosná vlna
MDA    Minimum descent altitude
  Minimální nadmorská výška sestupu
MDF    Medium frequency direction - finding station
  Zamerovací stanice pracující na stredních vlnách
MDH    Minimum descent height
  Minimální výška sestupu
MEA    Minimum en-route altitude
  Minimální nadmorská výška na trati
MEHT    Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator systems)
  Minimální výška ocí nad prahem (pro indikaci vizuální približovací sestupové soustavy)
MET    Meteorological or meteorology
  Meteorologický nebo meteorologie
METAR    Aviation routine weather report (in aeronautical meteorological code)
  Pravidelná letecká meteorologická zpráva (v mezinárodním meteorologickém kódu)
MF    Medium frequency (300 to 3 000 kHz)
  Hektametrové (strední) vlny (300 až 3 000 kHz)
MHDF    Medium and high frequency direction - finding stations (at the same location)
  Zamerovací stanice pracující na stredních a krátkých vlnách (ve stejné poloze)
MHVDF    Medium, high and very high frequency direction - finding stations (at the same location)
  Zamerovací stanice pracující na stredních, krátkých a velmi krátkých vlnách (ve stejné poloze)
MHZ    Megahertz
  Megahertz
MID    Mid-point (related to RVR)
  Stred RWY (vztaženo k RVR)
MIFG    Shallow fog
  Nízká mlha
MIL    Military
  Vojenský
MIN    Minutes
  Minuta
MKR    Marker radio beacon
  Návestidlo (radiové) 75 MHz
MLS    Microwave landing system
  Mikrovlnný pristávací systém
MM    Middle marker
  Strední polohové návestidlo
MNM    Minimum
  Minimální, minimum
MNPS    Minimum navigation performance specification
  Specifikace minimálního navigacního výkonu
MNT    Monitor or monitoring or monitored
  Monitor nebo monitorující nebo monitorovaný
MNTN    Maintain
  Udržovat
MOA    Military operating area
  Vojenský provozní prostor
MOC    Minimum obstacle clearance (required)
  Minimální výška nad prekážkami (požadovaná)
MOD    Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. MOD RA = moderate rain)
  Mírný (používá se k indikaci intenzity jevu pocasí, vlivu nebo k oznámení statického stavu, napr. MOD RA = mírný déšt)
MON    Above mountains
  Nad pohorím
MON    Monday
  Pondelí
MOTNE    Meteorological Operational Telecommunications Network Europe
  Evropská meteorologická provozní telekomunikacní sítí ICAO
MOV    Move or moving or movement
  Pohybovat se (pohybujícÍ se nebo pohyb), pohybový
MPS    Metres per second
  Metry za sekundu
MRA    Minimum reception altitude
  Minimální nadmorská výška príjmu
MRG    Medium range
  Strední dosah (dolet), se stredním dosahem, doletem
MRP    ATSÚMET reporting point
  Hlásný bod provozních a meteorologických služeb
MS    Minus
  Minus
MSA    Minimum sector altitude
  Minimální sektorová nadmorská výška
MSG    Message
  Zpráva
   Records 1 - 50 of 8896     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z