NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'i' query:
   Records 1 - 50 of 6606     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
IAC    Instrument approach chart
  Prístrojová približovací mapa
IAF    Initial approach fix
  Navigacní fix pro zahájení pocátecního priblížení
IAO    In and out of clouds
  Strídave v oblacích
IAR    Intersection of air routes
  Križovatka letových tratÍ
IAS    Indicated air speed
  Indikovaná vzdušná rychlost
IBN    Identification beacon
  Poznávací maják
IC    Diamond dust (very small ice crystals in suspension)
  Velmi malé ledové jehlicky/krystalky
ICE    Icing
  Námraza
ID    Identifier or identify
  Identifikujte
IDENT    Identification
  Identifikace
IF    Intermediate approach fix
  NavigacnÍ fix stredního priblížení
IFF    Identification friend/foe
  Identifikace prítel/neprítel
IFR    Instrument flight rules
  Pravidla pro let podle prístroju
IGA    International general aviation
  Mezinárodní všeobecné letectví
ILS    Instrument landing system
  Standardní systém presných približovacích majáku
IM    Inner marker
  VnitrnÍ polohové návestidlo (75 MHz)
IMC    Instrument meteorological conditions
  Meteorologické podmínky pro let podle prístroju
IMG    Immigration
  Imigrace, kontrola osob
IMPR    Improve or improving
  Zlepšit, zlepšuje se nebo zlepšující se
IMT    Immediate or immediately
  Okamžitý nebo okamžite
INA    Initial approach
  Pocátecní priblížení
INBD    Inbound
  Príletový nebo pri príletu
INC    In cloud
  V oblacích
INCERFA    Uncertainty phase
  Údobí nejistoty
INFO    Information
  Informace
INOP    Inoperative
  Nepracující, necinný
INP    If not possible
  Není-li možné
INPR    In progress
  V behu, probíhá
INS    Inertial navigation system
  Inercní navigacní systém
INSTL    Install or installed or installation
  Zavést (instalovat) nebo zavedeno (instalováno) nebo zavedení (instalace)
INSTR    Instrument
  Prístrojový, prístroj
INT    Intersection
  Križovatka, prusecík
INTL    International
  Mezinárodní
INTRG    Interrogator
  Dotazovac
INTRP    Interrupt or interruption or interrupted
  Prerušit, prerušení, prerušený nebo prerušující se
INTSF    Intensify or intensifying
  Zesílení nebo sílící
INTST    Intensity
  Intenzita
IR    Ice on runway
  Led na vzletové a pristávací dráze
ISA    International standard atmosphere
  Mezinárodní standardní atmosféra
ISB    Independent sideband
  Vysílání s nezávislými postranními pásmy
ISOL    Isolated
  Izolovaný, jednotlivý
   L-8400 HL-1 CZ
IAC    Instrument approach chart (followed by name/title)
  Mapa priblížení podle prístroju (následováno jménem/názvem)
IAF    Initial approach fix
  Fix pocátecního priblížení
IAO    In and out of clouds
  Strídave v oblacích
IAR    Intersection of air routes
  Križovatka letových tratí
IAS    Indicated airspeed
  Indikovaná vzdušná rychlost
IATA    International Air Transport Association
  Mezinárodní sdružení leteckých dopravcu
IBN    Identification beacon
  Poznávací maják
IC    Ice crystals (very small ice crystals in suspension, also known as diamond dust)
  Ledové krystalky (velmi malé rozptýlené ledové krystalky/jehlicky, také známé jako diamantový prach)
ICAO    International Civil Aviation Organization
  Mezinárodní organizace pro civilní letectví
   Records 1 - 50 of 6606     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z