NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'e' query:
   Records 1 - 50 of 6982     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
E    East or eastern longitude
  Východ nebo východní zemepisná délka
EAT    Expected approach time
  Predpokládaný cas priblíženÍ
EB    Eastbound
  Východním smerem
EET    Estimated elapsed time
  Predpokládané trvánÍ letu
EFC    Expect further clearance
  Ocekávejte další povolení
EHF    Extremely high frequency (30 000 MHz to 300 000 MHz)
  Milimetrové vlny (30 000 MHz až 300 000 MHz)
ELBA    Emergency location beacon-aircraft
  Palubní nouzový maják polohy
ELEV    Elevation
  Výška bodu na povrchu zeme, merená od strední hladiny more
ELR    Extra long range
  Obzvlášt velký dosah
EM    Emission
  VysílánÍ
EMBD    Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds)
  Prorustající vrstvou (k indikaci kumulonimbu maskovaných vrstevnatou oblacností)
EMERG    Emergency
  Nouze
END    Stop-end related to RVR
  Konec VPD vztaženo k RVR
ENE    East north east
  Východoseverovýchod
ENG    Engine
  Motor, pohonná jednotka
ENRT    En route
  Trat’ový
EOBT    Estimated off-block time
  Predpokládaný cas zahájení pojíždení
EQPT    Equipment
  Vybavení, zarízení
ER    Here ... or herewith
  Zde ... nebo s tímto
ESE    East south east
  Východojihovýchod
EST    Estimate or estimated or estimate (as message type designator)
  Predpokládat nebo predpokládaný nebo vypocítaný cas preletu (jako oznacenÍ druhu zprávy)
ETA    Estimated time of arrival or estimating arrival
  Predpokládaný cas príletu nebo predpokládaný prílet
ETD    Estimated time of departure or estimating departure
  Predpokládaný cas odletu nebo predpokládaný odlet
ETO    Estimated time over significant point
  Predpokládaný cas preletu vyznaceného bodu
EV    Every
  Každý
EXC    Except
  Krome
EXER    Exercises or exercising or to exercise
  Cvicení, cvicící nebo cvicit
EXP    Expect or expected or expecting
  Ocekávat nebo ocekávaný nebo ocekávající
EXTD    Extend or extending
  Rozširuje se nebo rozšírit nebo rozširující se
   L-8400 HL-1 CZ
E    East or eastern longitude
  Východ nebo východní zemepisná délka
EANPG    European air navigation planning group
  Evropská plánovací skupina pro leteckou navigaci
EAT    Expected approach time
  Predpokládaný cas priblížení
EATMS    European air traffic management system
  Evropské usporádání letového provozu
EB    Eastbound
  Východním smerem
ECAC    European civil aviation conference
  Evropská konference pro civilního letectví
EET    Estimated elapsed time
  Predpokládané trvání letu
EFC    Expect further clearance
  Ocekávejte další povolení
EHF    Extremely high frequency (30 000 to 300 000 MHz)
  Milimetrové vlny (30 000 MHz až 300 000 MHz)
ELBA    Emergency location beacon - aircraft
  Palubní nouzový maják polohy
ELEV    Elevation
  Výška nad morem
ELR    Extra long range
  Obzvlášt velký dosah
ELT    Emergency locator transmitter
  Nouzový vysílac polohy
EM    Emission
  Vysílání, emise
EMBD    Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds)
  Prorustající vrstvou (k indikaci cumulonimbu prorustajícího vrstevnatou oblacností)
EMERG    Emergency
  Nouze
END    Stop-end (related to RVR)
  Konec RWY (vztaženo k RVR)
ENE    East-north-east
  Východoseverovýchod
ENG    Engine
  Motor, pohonná jednotka
ENR    En route
  Trate, tratový
ENRC    Enroute chart (followed by name/title)
  Tratová mapa (následováno jménem/názvem)
   Records 1 - 50 of 6982     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z