NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'c' query:
   Records 1 - 50 of 11751     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
C    Centre (runway identification)
  Stred (identifikace VPD)
C    Degrees Celsius (Centigrade)
  Stupne Celsia
CAT    Category
  Kategorie
CAT    Clear air turbulence
  Turbulence v cistém ovzdušÍ
CAVOK    Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions (to be pronounced“KAV-OH-KAY“)
  Dohlednost, oblacnost a stav pocasí jsou lepší, než stanovené hodnoty nebo podmínky
CB    Cumulonimbus (to be pronounced CEE-BEE)
  Kumulonimbus (bourkový oblak)
CC    Cirrocumulus
  Cirrokumulus
CCA    Corrected meteorological message (message type designator) (or CCB, CCC ... etc. in sequence)
  Opravená meteorologická zpráva (oznacenÍ druhu zprávy) (nebo CCB, CCC ... atd. v poradí)
CD    Candela
  Kandela - jednotka svítivosti
CDN    Co-ordination (message type designator)
  Koordinace (oznacení druhu zprávy)
CF    Change frequency to ...
  Zmente kmitocet na ...
CGL    Circling guidance light(s)
  Navádecí svetla pro let okruhem
CI    Cirrus
  Cirrus
CIDIN    Common ICAO Data Interchange Network
  Jednotná sít ICAO pro výmenu dat
CIT    Near or over large town
  Nad velkým mestem nebo v blízkosti velkého mesta
CIV    Civil
  CivilnÍ
CK    Check
  Kontrola
CL    Centre line
  Stredová cára
CLA    Clear type of ice formation
  Ledovka
CLBR    Calibration
  Kalibrace, serízení
CLD    Cloud
  Oblaka nebo oblacnost
CLG    Calling
  Volání
CLR    Clear or cleared to ... or clearance
  Povolte nebo povoleno do ... nebo povolení
CLSD    Closed
  Uzavreno, uzavrený
CM    Centimetre
  Centimetr
CMB    Climb to or climbing to
  Stoupat do nebo stoupám do
CMPL    Completion or completed or complete
  Ukoncený nebo ukoncení nebo úplný
CNL    Cancel or cancelled
  Zrušit nebo zrušeno
CNL    Flight plan cancellation (message type designator)
  Zpráva o zrušení let. plánu (oznacení druhu zprávy)
CNS    Communications, navigation and surveillance
  Spojení, navigace a prehled o provozu
COM    Communications
  Telekomunikace
CONC    Concrete
  Beton
COND    Condition
  Podmínka
CONS    Continuous
  Souvislý, nepretržitý
CONST    Construction or constructed
  Výstavba nebo vybudovaný
CONT    Continue or continued
  Pokracujte nebo pokracující
COOR    Co-ordinate or co-ordination
  Koordinace nebo koordinování
COP    Change-over point
  Bod prechodu
COR    Correct or corrected or correction (used to indicate corrected meteorological message message type indicator)
  Správne nebo opravený nebo oprava (použito pro opravenou meteorologickou zprávu, oznacení druhu zprávy)
COT    At the coast
  Na pobrežÍ
COV    Cover or covered or covering
  Pokrýt nebo pokrytý nebo pokrývající
CPL    Current flight plan (message type designator)
  Platný letový plán (oznacenÍ druhu zprávy)
CRZ    Cruise
  Križovat
CS    Cirrostratus
  Cirrostratus
CTA    Control area
  Rízená oblast
CTAM    Climb to ... and maintain
  Stoupejte do ... a udržujte
CTC    Contact
  Kontakt
CTL    Control
  RízenÍ
CTN    Caution
  Opatrnost
CTR    Control zone
  Rízený okrsek
   Records 1 - 50 of 11751     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z