NAVsystem aero glossary [ BACK TO HOMEPAGE ]
Enter abbreviation or a letter from alphabet:
Only Include Begin
Acronym/text:  in  
In acronyms In interpetations text  Czech
Our tip: If you want to search text with superscript or subscript (as V1 or V2) use format: V^1.
Search results for 'c' query:
   Records 51 - 100 of 11751     << prev    next >>
   AIP ABBREVIATION CZ
CU    Cumulus
  Kumulus
CUF    Cumuliform
  Kupovitá oblaka
CUST    Customs
  Celní odbavení, celnice
CW    Continuous wave
  Neprerušovaná vlna
CWY    Clearway
  Predpolí
   L-8400 HL-1 CZ
C    Centre (runway identification)
  Stred (identifikace RWY)
C    Degrees Celsius (Centigrade)
  Stupne Celsia
CAA    Civil aviation authority
  Úrad pro civilní letectví
CAT    Category
  Kategorie
CAT    Clear air turbulence
  Turbulence v cistém ovzduší
CAVOK    Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions (to be pronounced „KAV-OH-KAY“)
  Dohlednost, oblacnost a soucasné pocasí lepší než predepsané hodnoty nebo podmínky (vyslovuje se „KAV-OH-KAY“)
CB    Cumulonimbus (to be pronounced „CEE BEE“)
  Cumulonimbus (vyslovuje se „CEE BEE“)
CC    Cirrocumulus
  Cirrocumulus
CCA    Corrected meteorological message (or CCB, CCC … etc., in sequence) (message type designator)
  Opravená meteorologická zpráva (nebo CCB, CCC atd., v poradí) (oznacení druhu zprávy)
CD    Candela
  Kandela
CDN    Coordination (message type designator)
  Koordinace (oznacení druhu zprávy)
CDN    Coordination
  Koordinace
CDR    Conditional route
  Kondicionální trat
CF    Change frequency to …
  Zmente kmitocet na …
CFMU    Central Flow Management Unit
  Stredisko usporádání toku letového provozu
CGL    Circling guidance light(s)
  Svetelná soustava pro vedení po okruhu
CI    Cirrus
  Cirrus
CIDIN    Common ICAO data interchange network
  Jednotná sít ICAO pro výmenu dat
CIT    Near or over large towns
  V blízkosti nebo nad velkými mesty
CIV    Civil
  Civilní
CK    Check
  Kontrola
CL    Centre line
  Osa, stredová cára
CLA    Clear type of ice formation
  Ledovka
CLBR    Calibration
  Kalibrace, serízení
CLD    Cloud
  Oblaka, oblacnost
CLG    Calling
  Volání
CLR    Clear(s) or cleared to … or clearance
  Povolte nebo povoleno do … nebo povolení
CLSD    Close or closed or closing
  Uzavrít nebo uzavrený nebo uzavírající
CM    Centimetre
  Centimetr
CMB    Climb to or climbing to
  Stoupat do nebo stoupám do
CMPL    Completion or completed or complete
  Ukoncení nebo ukoncený nebo úplný, ukoncit
CNL    Cancel or cancelled
  Zrušit nebo zrušeno
CNL    Flight plan cancellation (message type designator)
  Zrušení letového plánu (oznacení druhu zprávy)
CNL    Flight plan cancellation
  Zrušení letového plánu
CNS    Communications, navigation and surveillance
  Spojení, navigace a prehled o provozu
COM    Communications
  Telekomunikace
CONC    Concrete
  Beton
COND    Condition
  Podmínka
CONS    Continuous
  Souvislý, nepretržitý
CONST    Construction or constructed
  Výstavba nebo vybudovaný
CONT    Continue(s) or continued
  Pokracujte nebo pokracující
COOR    Coordinate or coordination
  Koordinace nebo koordinování
COORD    Coordinates
  Zemepisné souradnice
COP    Change-over point
  Bod prechodu
COR    Correct or correction or corrected (used to indicate corrected meteorological message message type designator)
  Správne nebo opravený nebo oprava (použito pro opravenou meteorologickou zprávu, oznacení druhu zprávy)
   Records 51 - 100 of 11751     << prev    next >>
Acronyms beggining with: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z